Ogólne warunki uzyskania kredytu kupieckiego

Wysokość limitu kredytu kupieckiego ustalana jest indywidualnie.

Kredyt kupiecki udzielany jest sprawdzonym kontrahentom, a wysokość limitu zależy od oceny kontrahenta i ewentualnego przedstawienia przez niego zabezpieczenia.

Przed przyznaniem odpowiedniego poziomu kredytu prowadzona jest ocena w celu określenia poziomu ryzyka związanego ze sprzedażą do nowego klienta lub klienta, z którym firma od dawna nie współpracowała, a także podjęcie decyzji o poziomie kredytu kupieckiego. Ocena ta ma doprowadzić do odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy sytuacja finansowa klienta pozwoli mu na spłatę zobowiązania w terminie? 
2. Czy klient jest godny zaufania (uczciwy)?

Ocenie podlega nie tylko sam kontrahent ale również czynniki zewnętrzne w jego otoczeniu.

Stosujemy dwie metody:

  • Metoda indywidualna polega na sprawdzeniu osobno dla każdego kontrahenta jego wiarygodności kredytowej, a następnie ustaleniu indywidualnych warunków udzielenia kredytu. Robimy to wówczas gdy sprzedajemy towar w dużej ilości.
  • Metoda systemowa - w przypadku obsługiwanych wcześniej klientów bierzemy pod uwagę faktycznie wykorzystywany limit, a dla nowych - limit wnioskowany. Wymagamy aktualnych dokumentów.

Taki sposób podziału na kategorie pozwala powiązać poziom zaangażowania we współpracę z klientem z zakresem analizowanej informacji gospodarczej i stosowanymi formami zabezpieczeń.

Każdy klient zamierzający podjąć współpracę lub już współpracujący z Młynami Szczepanki Spółka z o. o. może wnioskować o przyznanie limitu tzw. kredytu kupieckiego Wysokość limitu ustalana jest na podstawie analizy ryzyka kredytowego klienta oraz potrzeb wynikających z potencjalnych rozmiarów współpracy handlowej. W miarę rozwoju współpracy istnieje możliwość podnoszenia limitu kredytu.

Limit kredytu kupieckiego możne być przyznany po uzyskaniu pozytywnej oceny Młynów Szczepanki.

Do wydania takiej opinii niezbędne jest:

1) złożeniu dokumentów rejestrowych takich jak wpis do działalności gospodarczej, NIP, REGON, KRS, w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne jest również dostarczenie oświadczenia o zdolności do reprezentacji spółki przez Zarząd w świetle Art. 230 KSH./ Art. 230 rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

2) W odniesieniu do klientów o stabilnej dobrej pozycji na rynku po otrzymaniu niezbędnych dokumentów / finansowych, rejestrowych, zabezpieczających / umożliwiających pozytywną ocenę sytuacji finansowej i ryzyka kredytowego.

3) złożenie wniosku o przyznanie limitu i kredytu kupieckiego pobierz.

4) w odniesieniu do znaczących limitów tj długich okresów odroczonego terminu płatności po zaproponowaniu dodatkowego zabezpieczenie np. hipoteka, poręczenie, przewłaszczenie itp. oraz przyjęciu go przez Młyny Szczepanki za adekwatnego do ponoszonego ryzyka.