Ograniczenie w uzyskaniu i utrzymaniu kredytu kupieckiego

Głównymi ograniczeniami w uzyskaniu lub utrzymaniu kredytu kupieckiego są:

1) przeterminowane zadłużenie wobec Młynów z tytułu opóźnienia płatności co również skutkuje wstrzymaniem sprzedaży do chwili uregulowania zaległości.

2) zmniejszenie lub cofnięcie limitu kredytu kupieckiego w przypadku dokonywania przez klienta w okresie 2 miesięcy zakupów znacznie odbiegających od przyznanego limitu.

3) kredyt kupiecki nie może być wykorzystywany do finansowania aktywów trwałych, czy działalności inwestycyjnej.

4) Czas, na który ma być udzielony kredyt kupiecki jest ustalany indywidualnie dla każdego kontrahenta, a pod uwagę bierzemy takie aspekty jak: płynność finansowa, rozpoznawalność danej marki, przebieg poprzednich transakcji, zaufanie jakim cieszy się dana firma . Głównym czynnikiem, który ma znaczący wpływ na datę odroczenia zapłaty to kwota, na jaką zostaje zawarty kredyt

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZPATRZENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE KREDYTU KUPIECKIEGO

Rozpatrzenie wniosku o przyznanie limitu kredytu kupieckiego następuje po dostarczeniu lub aktualizacji następujących dokumentów:

1) wniosek o kredyt kupiecki pobierz

2) dokumenty rejestrowe - aktualny wyciąg z KRS nie starszy niż 3 miesiące lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w zależności od formy prawnej firmy),

3) w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - oświadczenie Zarządu o wysokości uprawnień mu przysługujących do reprezentowania spółki w świetle Art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych i umowy spółki,

4) zabezpieczenie

5) bilans za ostatni zakończony rok obrachunkowy oraz sprawozdanie z dochodów i kosztów za ostatni kwartał roku bieżącego