Zabezpieczenia kredytu kupieckiego

Zabezpieczeniem kredytu kupieckiego może być weksel in blanco i deklaracja wekslowa. Weksel i deklaracja wekslowa, muszą być czytelnie podpisane przez dłużnika wekslowego.


Szczegóły wypisywania weksla zamieszczone są w menu Dokumenty do uzyskania kredytu kupieckiego.

Inne formy zabezpieczeń:

  • hipoteka 
  • poręczenie
  • przewłaszczenie